Presentació


Les Escoles Bressol Municipals de Vic (EBMV) són centres de caràcter públic que depenen de l’Ajuntament de Vic i tenen el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Les EBMV assumeixen com a propi el caràcter plenament educatiu del primer cicle d’educació infantil i vetllen perquè aquesta etapa sigui flexible i oberta. Neixen amb l’objectiu de donar un servei educatiu de qualitat i de respondre a les necessitats educatives actuals dels infants de zero a tres anys.

Les Escoles Bressol Muncipals de Vic…