Quotes i tarificació


QUOTES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC


 • Servei d’Escola Bressol Municipal de Vic: 155,50 € (de setembre a juny). Aquest servei és gratuït pels alumnes d’infantil 2 (i2). S’aplicaran descomptes en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la renda. Podeu fer el tràmit per acollir-vos a la tarifació social emplenant la sol·licitud que trobareu dins de Tarifació Social en aquesta mateixa web.
  Descompte d’un 10% pel 2n germà i d’un 15% pel 3r germà matriculat en el mateix centre (no s’aplicarà aquest descompte si la família s’ha pogut acollir a la tarifació social).
 • Millora del projecte educatiu i d’aprenentatge: 40€ (de setembre a juny). S’aplicaran descomptes en funció del nombre de membres de la unitat familiar i de la renda. Podeu fer el tràmit per acollir-vos a la tarifació social emplenant la sol·licitud que trobareu dins de Tarifació Social en aquesta mateixa web.
 • Servei de menjador permanent: 113€/mes.  Descompte de 2,5€ a partir del 3r dia consecutiu que l’infant no vagi a l’escola (han de ser dies seguits).
 • Servei de menjador dies puntuals: 8,76€
 • Servei de monitoratge menjador permanent en període de lactància: 45€
 • Servei de monitoratge menjador puntual en període de lactància: 3€
 • Servei només berenar: 23€  Descompte de 0,50€ a partir del 3r dia consecutiu que el nen no vagi a l’escola (han de ser dies seguits).
 • Berenar dies puntuals: 2€
 • Hora extra matiners: 27€/mes
 • Hora extra tarda: 27€/mes
 • Utilització puntual hora extra: 3€
 • Material didàctic i assegurances: 133€  (famílies nombroses i monoparentals 25% de descompte), a pagar en el moment de formalitzar la matrícula (alumnes nous) o en un rebut el mes de juliol (alumnes que continuen).

TARIFACIÓ SOCIAL QUOTA BÀSICA CURS 2023-2024


Els imports mensuals de Servei d’Escola Bressol Municipal de Vic i de Millora del projecte educatiu i d’aprenentatge (10 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones del nucli familiar.

Per determinar el nivell d’ingressos bruts de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar. Es consideren membres computables del nucli familiar el pare i la mare de l’infant, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No computen els avis o altres familiars, tot i que convisquin al domicili de l’infant. (Document informatiu)

Podeu acollir-vos a la tarifació social emplenant el (Full de sol·licitud) i entregant-lo dins el període que indica el document informatiu.